ADRIENNE projekt uurib, kuidas erinevad inimsurved mõjutavad bioloogilist mitmekesisust, funktsioneerimist ning öksüsteemiteenuste jaotumist Soome lahe piirkonnas. 

Projekti pressiteade

Erinevate planeeringustsenaariumite võrdlemine võimaldab leida lahendusi, mis maandavad inimtegevusest tingitud riske ning aitavad liikuda merekeskkonna pikaajalise jätkusuutliku arengu suunas.

Vajadus uurida erinevate inimtegevuste eraldi- ja koosmõjusid loodusväärtustele Soome lahe piirkonnas on tingitud suurenevast inimtegevuse survest ja puudujääkidest senistes mereressursside majandamise praktikates, mis ohustavad merekeskkonna ja sellega seotud majandustegevuste jätkusuutlikkust. Laevandus, kalandus, energeerika ja vesiviljelus on näited meremajanduse sektoritest, mille oodatav kasv lähitulevikus kujutab endast üha suurenevat survet mereressurssidele ja -keskkonnale.

Foto autor: Kaire Kaljurand, TÜ

ADRIENNE projekti käigus ühendame omavahel liikide, elupaikade ja kalandusega seotud ökosüsteemi teenuste ruumilise modelleerimise ekspert-teadmistega inimtegevuste koosmõjudest looduskeskkonnale. Kogu informatsioon koondatakse avalikult ligipääsetavasse veebipõhisesse geoinfosüsteemi portaali. Portaal võimaldab hinnata erinevaid stsenaariume, kuidas Soome lahe ökosüsteem reageerib inimsurvete intensiivsusele ning kliimamuutustest tingitud ilmingutele. Geoinfosüsteemi portaal on tööriist, mis ühendab endas harmoniseeritud suurandmed, masinõppe tehnoloogiad ja parima teadusliku erialase teadmise.

ADRIENNE tegevused on suunatud sellele, et vähendada praeguseid puudujääke mereruumi planeerimises ja mereressursside haldamises. Lisaks uuenduslikele andmetele ja geoinfosüsteemi portaali loomisele kaasatakase Soome lahe loodusväärtuste kaite ja jätkusuutliku kasutamise parendamiseks  projekti tegevustesse ka olulised huvirühmad ning panustatakse avalikkuse teadlikkuse tõstmisesse. Tagades efektiivse rahvusvahelise koostöö olulistemate huvigruppide vahel läbi kõikide planeeritud tegevuste soodustame mitmekesist kööstood ja kommunikatsiooni.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on https://www.estoniarussia.eu/

Juhtpartnerid:
Eesti Mereinstituut (EMI)/Tartu Ülikool (UTartu), projekti koordinaator Jonne Kotta jonne.kotta@sea.ee
Riigieelarveline Venemaa Teaduste Akadeemia Peterburi teaduskeskus (Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский научный центр Российской академии наук; Federal State budget institution of sciences St. Petersburg Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences (SPBRC)), projekti koordinaator Marina Orlova.

 

Adrienne poster
Laadi Adrienne poster alla ENG RUS

Projekti tutvustavad videod:
VIDEO 1 ja VIDEO 2 inglise keeles
VIDEO 1 ja VIDEO 2 vene keeles