Tegevused

ADRIENNE tegevused loovad ruumilisi teadmisi loodusväärtustest ja inimtegevuste mõjust merekeskkonnale.

Koostöö olulistemate riiklike ja piirkondlike huvigruppide ja ministeeriumite vahel mitte ainult ei paranda teadmistevahetust, vaid hõlbustab mereruumi planeerimist ja mereressursside majandamist luues seeläbi eeldused keskkonnakaitse tõhustamiseks ja jätkusuutlikuks arenguks.

Alljärgnevalt on toodud ülevaade projekti tööpakettidest (TP).

 

Mereruumi planeerimine

 

TP T1 - Loodusväärtuste kaardistamise, modelleerimise ja hindamise metoodikate harmoniseerimine

Partnerid: EMI, SPBRC, EME

Tööpaketi eesmärgid:
(1) selgitada valja öksüsteemi elemendid, mis võimaldavad identifitseerida ökoloogiliselt väärtuslikke alasid;
(2) luua harmoniseeritud meetodid ökoloogiliste väärtuste ja nendega seotud ökosüsteemi teenuste kaardistamiseks.
Seatud eesmärgid saavutatakse läbi tervikliku lähenemise, andmete kogumise ja uudsete modelleerimismeetodite rakendamise. Kõik partnerid võtavad osa selle TP ülessannete lahendamisest, sest koostöö on vajaik oluliste elupaikade, öksüsteemi funktsioonide ja teenuste harmoniseeritud modelleerimiseks ja kaardistamieks. Harmoniseeritud andmekogud loovad sisendi teiste tööpakettide tegevusteks, panustavad riiklikke ja piirkondlike arengukavade täitmisse ning parandavad mereressursside majandamist.

 

Muuga laht

 

TP T2 - Elustiku kaardistamine, inimtegevuse ja kliimamuutuste koostoimeliste mõjude kvantifitseerimine loodusväärtustele

Partnerid: EMI, SPBRC, EME

Harmoniseeritud modelleerimine võimaldab luua erinevad andmekihid keskonnamuutujatest, surveteguritest ja inimkasutusest. Inimsurvet vaadeldakse piiriüleselt, võttes arvesse arenguid Läänemere erinevates osades, nende mõju ja omavahelist sünergiat. Stsenaariumile tuginev modelleerimine võimaldab visualiseerida, kuidas eutrofeerumisest ja kliimamuutustest tingitud kahjulikke ilminguid vähendada läbi inimsurve kaalutletud ruumipaigutuse. Tegevus toetab jätkusuutlikku arengut, innovatsiooni ja meremajanduse kasvu, mis tugineb öksüsteemipõhistele teadmistele ja rahvusvahelisele koostööle. Stsenaariumipõhine ruumiline lähenemine bioloogilisele mitmekesisusele ja öksüsteemiteenustele ühendatuna legislatiivsete ja majanduslike meetmetega võimaldab oluliselt parendada piiriülest koostööd mereressursside majandamisel Soome lahe piirkonnas.

 

Kalabioloogid

 

TP T3 - Geoinfosüsteemi portaali loomine

Partnerid: EMI, SPBRC, EME

Tööpaketi ülesanne on koostada veebipõhine geograafilise infosüsteemi (GIS) portaal, mis on interaktiivseks tööriistaks mereruumi planeerimise ja mereressursside haldamisega seotud ülesannete lahendamisel. Portaali üks olulisemaid funktsionaalsusi on võimekus hinnata inimtegevuste eraldi ja koosmõjusid loodusväärtuste ruumilisele levikule Soome lahes erinevate toitainetesisalduste ja kliimastsenaariumite tingimustes.

Portaalis on kombineeritud piiriülesed mere loodusväärtuste ja inimsurvete andmed masinõppemudelitega. Portaali kasutajaliidese ja funktsionaalsuse disainimisel lähtutakse põhimõttest, et see peab olema lihtsasti ja intuitiivselt kasutatav ning vastama huvigruppide vajadustele. Huvigruppide soovidega arvestamiseks konsulteeritakse nendega aktiivselt töö käigus.

Ruumiline andmekiht